(73FEB919D13A3EA64D68E97AEACF6B5F) 5b1354b08127f61892ba8161f8dd83db.getpaidout.blogspot.in

Friday, April 12, 2019

20% வாக்கு வங்கி | மொத்தம் 10 தொகுதிகளில் வெற்றி வாய்ப்பு | kamal Haasa...

Buzz It

If you like this please Link Back to this article...20% வாக்கு வங்கி | மொத்தம் 10 தொகுதிகளில் வெற்றி வாய்ப்பு | kamal Haasa...

Buzz It

If you like this please Link Back to this article...20% வாக்கு வங்கி | மொத்தம் 10 தொகுதிகளில் வெற்றி வாய்ப்பு | kamal Haasa...

Buzz It

If you like this please Link Back to this article...Friday, April 5, 2019

Rama Rama - Lord Rama song

Buzz It

If you like this please Link Back to this article...Sri Krishna Thaye Yashoda Lyrics Venkata subbaiyersung by Yesudas

Buzz It

If you like this please Link Back to this article...Tuesday, April 2, 2019

Get paid: to operate common Man accounts and farmers accoun...

Buzz It
Get paid: to operate common Man accounts and farmers accoun...:  Farmers do not have bank account  must open account to made a task to banks.than only Farmers welfare measures will easily reach farmers ...

If you like this please Link Back to this article...to operate common Man accounts and farmers account in two types is a must. WHY THIS IS A NEED AT THIS TIME?easily reach farmers easily on Digitally

Buzz It
 Farmers do not have bank account  must open account to made a task to banks.than only Farmers welfare measures will easily reach farmers easily on Digitally . also government can understand what is their contribution via their banking to nations economy. Loans and wive offs  or written off are all can be decided by farmers itself. Even loans at free of interest can be issued and what can be the interest to farmers for farming can be decided.
for Natural disaster management in any area of India Government of India can contribute 50% for the Loss and 50 % from their bank accounts as Interest free loans for speedy recovery.

BANK'S (THIS INCLUDES BANKS FROM UPCOUNTRIES,AND ICCI,HDFC,IDBI,ETC) to operate  common Man accounts and farmers account  in two types is a must.  WHY THIS IS A NEED AT THIS TIME? if money lender from Public common man accounts and could not be recovered than Bank closure is the only option .so people and country will be on trouble. This trouble not to come.

similarly for Business and Industrial Purpose a separate account by Business and trading people by separate banks for Industries and Business this includes micro and macro small scale industries.

If you like this please Link Back to this article...union government Programes for people welfare were not allowed to reach its main Purpose. Investment made meaningless by state governments in rule . state level BJP people were also not questioned on this.

Buzz It
Swash Bharat  - CLEAN BHARAT.  a Good Program which made all up countries to turn around their eyes and ears towards India. But State Governments ruling were not shown interest and made that scheme a failure. But on Health care it is a need and Must. for example I am living at t.Nagar. at T.Nagar Bus stand near Police station and in the opposite Road which leads many lakhs of people to go to ranganathan street a Business HUB of Chennai where E.Toilets were installed and not maintained properly and in 4 months those were removed and taken by corporation of Chennai. Corporation is under state control. why wrong administration. Interest shown only to buy and Install because commission corruption and not interested in maintenance.

so union government Programes for people welfare were not allowed to reach its main Purpose. Investment made meaningless by state governments in rule . state level BJP people were also not questioned on this. 

2.if you go to Triumala  by Train than you need to go to Renigunta. from their your coach to Thirupati will be disconnected and to proceed. But from Renigunta to Tirupathi  You can not see out side why because still women/poor ladies use the track side path as open Toilets. this is still continuing even in Lord Rama and Lord Krishna avatar acted by Late Mr.N.T.Rama rao founder of Telugu Desam party and now party lead by Mr.Chandra babu Naidu. Late Mr.N T Ramarao was Chairman of Tirumala Temple for years. This Tirumala Temple is on competition with MECCA AND VATICAN City in Collection on every Year.  Oh God ,No developments in Either Tirumala and Tirupathi or in Andhra Pradesh is 100% Truth. Only FREE Meals at Tirumala from Huge collection and other governing officials and Politicians were looting the wealth of  Tirumala Temple is the Truth to our world. what an exploitation. using Hindus Faith and Religions and Temples Politicians minting and increasing their wealth on every minute beacuse of Government control(from Hundi collection 8% to the temple and 92% to Government control is totally an exploitation to Hinduism,true or wrong???!!!. We people were fooled?!!!!! do you like this to continue???!!!!!
what is the solution to this?
In all India RELIGIOUS ENDOWMENT BOARDS HAS TOO BE WINDED UP COMPLETELY AND THE GOVERNMENT CONTROL ON RELIGIOUS TEMPLES AND SHRINES HAS TO BE REMOVED COMPLETELY FROM GOVERNMENT CONTROL. APPLY GST EVEN ON REVENUES TO TEMPLES AND GET PAID TO THE GOVERNMENT. 

WHILE MY GOVERNMENT AWARDED  PADMA AWARD TO ADIGALAR AT MELMARUVATHOOR. YOU CAN ORGANIZE TO WAIT UNION GOVERNMENT  AND PRESIDENTS TO COME TO AWARD ALL TEMPLES AND TRUSTS. YES. TEMPLE TRUSTS CAN DO ALL WELFARE MEASURES LIKE LIGHTING,WATER,STREET AND OTHER ALL NEEDS TO THE PEOPLE LIVING IN SURROUNDING AREAS AT FIRST. ON COLLECTION THIS COULD INCREASE TO ALL OTHER AREAS OF THE STATE.  YES TEMPLES COLLECTION CAN DO WONDERS IN INDIA ON DEVELOPMENTS AND GROWTH. YES IT IS POSSIBLE,ONE ADIGALAR BROUGHT ENGINEERING COLLEGES ,HIGHWAYS,RAILWAY STATION, STAR HOTELS IN A KARUVELAM PLANTED AND SHOWN AS FOREST AREA. SO NOW AWARDED. MORE THAN THAT HE UNITED MANY PEOPLE FROM ALL COMMUNITY. THESE ARE ALL PLUS. BUT WHILE MRS. INDIRA GANDHI AS PRIME MINISTER the same Adigalar got arrested for printing Government currencies. This was made possible because Late EX President of India Mr. Gyani Jail singh whose hands involved was the strong rumor ( he gave these blocks from nasik) at that time. Judge issued justice to pay 10Lakhs as penalty and Imprisonment for 10 years. but Late President Jail Singh asked this Adigalar to perform 1008 Milk Abishekam at Marina Beach at that time and date of punishment  . Ex President with his wife landed at Military ground at Island ground and went to perform this Milk abishekam by Mr.Adigalar. so every thing took other shape. This temple is a private property not coming under Religious endowment board, because Mrs.Visalakshi Neduchezian  -Treasurer to this Melmaruvathur Adiparasakthi Temple was wife to EX Finance Minister of Tamil Nadu Mr.Neduncheziyan  in the State Governmennt cabinet of Mr.M.G.Ramachandran,popularly known as M.G.R. 

so in conclusion I request my Prime Minister Mr.Narendra Modiji to Seperate Temples from Political Governance via proper frames in Laws in the Next coming Your B J P Government  in 2019. 
Seperation of Temples and religion from Political governance that will give a right meaning to INDIA a SECULAR Country.
after this to strengthen this please add Correct income or salary in Ration cards that will help us to find Haves and have not's. Economically weaker and economically stronger will say India is a Healthy and stable ECONOMY.  Religions will play their role with Temples and rituals so Cast or religion can not be a sconstrain or concern to Government on welfare Measures. 

I Hope My Dear Modi  will agree and accept my views to have our great India as stronger India and our Dream come TRUE will be the result. Regards and Thanks. j.k.sundararajan. iyshwar85@gmail.com

If you like this please Link Back to this article...Please bring all Tollgates in India in One APP and get paid DIGITALLY. Including lorry Drivers have Touch phones . Now decision is at your hand my dear prime Minister Mr.Modi. Government of India must try to close all Toll gates.

Buzz It
"Digital India " failed because of Officers with Corruption Mind set/ and No action on them by Modi Government,why?

right from Tollgate fees to  Bus Pass by State Government Digital India technology are not  Used,why?
 
Not used properly to knowledge Government employees and Teachers about their salary and packages. They were in the Highest. But They were entertaining Strikes Often why? Opposite Parties pay to them. 
for example I wish to say one issue. when I worked at Mumbai  every day I used to Notice that  Maruti management used to pay to the employees of PAL at gate not go in to their job concerned. they were also return to their Home after collecting Payments and the company got closed is the net result. This was noticed every day. similar to this many strikes engaged by Opposition parties in India stumpled ruling government and economy of India  and productivity were got reduced from expected. This is not right by Government employees though they were highly paid after 7th pay commission,this includes pension. People like me after huge service Only Rs.1000 as pension to survive. think about ECONOMY  in wrong direction, where is the equal status to people?

for example Government of India on DIGITAL INDIA even for Rs.1000 bus pass manual operation and No on line payment receiving process executed. 

Government of India must try to close all Toll gates. Toll gate collections were not fully coming in to the Government Treasury. 
CAG may be asked audit these toll gate collections. 
or simple ON DIGITAL INDIA please introduce APP FOR TOLLGATE FEES collection or payment from on line. so entire payments will come to Government Treasury . Government and Mr.Modi will get shocked to see Huge Revenue from toll gates. Now unorganized way Toll gate Operations by State Government on Run and all wrong actions. Please bring all Tollgates in India in One APP and get paid DIGITALLY. Including lorry Drivers have Touch phones . Now decision is at your hand my dear prime Minister Mr.Modi.  

If you like this please Link Back to this article...Congress brought this NEET. at that time in all Government owned Medical colleges and private owned Medical colleges by Illiterates as chairman collected in crores for providing admission

Buzz It
NEET Exam May be a style to share Bribe amount paid/capitation Fees paid for the Admission of MEDICAL College. this could be a plan while arranging for NEET by Congress.  

Now Medical seat admission minimum 1 crore for BDS ,than think about M.B.B.S. 

Many Brillaint students not get admitted though they have huge score but No Money(poor status). Chance forbidden.

Congress brought this NEET. at that time in all Government owned Medical colleges and private owned Medical colleges by Illiterates as chairman collected in crores for providing admission . only by NEET sharing bribe could have made easy,because the entire bribe amount might be swallowed by State Politicians might be a reason. 

How did they earned such huge amount of Money to establish Very Big Medical colleges has not been scrutinized by Government of India this includes CAG? (Binamis of Politician)Not hard earned Money.

Private Medical college Owners or CEO or chair persons were Illiterates and they could do any thing with the same Money they have.

Government say FREE EDUCATION in India up to 12th standard . But for LKG admission minimum 2 lakhs Capitation (up to 12th std) collected by schools from Educated Parents. children of Uneducated students were not admitted is another pathetic issue.  

In the Name of Democracy in India we are paying bribe for education because of Government by Indian Savages as Politicians.

If you like this please Link Back to this article...Indian National Congress Manifesto can not become TRUE in Practical ,People Must be in Alert and not to get convinced on this issue??!! Both I N C and B J P can not do this Promulgation and the election promise will be an exploitation!!!!!!!???

Buzz It
 Indian National Congress Manifesto  can not become TRUE in Practical ,People Must be in Alert and not to get convinced on this issue??!! Both I N C and B J P can not do this Promulgation and the election promise will be an exploitation!!!!!!!???

Union Territory has to be converted as State of  India. so  Indian National Congress Must confirm that Right from Delhi to Andaman Nicobar and pondicherry (Puduchery) state,  all Union territories has to be considered?. Just saying that Puduchery will be awarded STATE Values. This could be an exploitation. All 6 Union Territories Of India must be given STATE Status. this will not happen. Even actions through Parliament activities Puduchery State status will be Prolonged up to Next General Election announcement in 2024. 

How ever it is a glorious action by Mr.Narendra Modi who took responsibility and trained in all type of activities to be a Opposition Leader in Parliament is also True. 

Prime Minister Mr.Narendra Modi did not developed either Mamta Banerjee,or Mr.Chandra Babu Naidu or Congress star leader either P.chidambaram or Mr.Kamal Nath etc in focus as reached the status to become Prime minister of India is also a Tactics (Once again Nehru Family) similar to D.M.K.  and A.D.M.K. Tactics in Tamil Nadu.  

tactics is nothing But Making People of India to think that these Two Parties were enemies and their policies were different were all only a set up . This is not to allow third person as Leader or Third Party to lead the Government.

What a Great people. why I Painfully written this because in as soon Mr.Modi occupied the Prime Minister office on the Basis of Judgement on Coalgate corruption charges ,He must have directed the Government and concerned offices to arrest Dr.Man Mohan singh Ex Coal Minister and P.M. this has not happened and No one on corruption charges said and focused in the Earlier General Election on 2014  were Punished is the Truth to this World.

 People in India trusted and voted to Mr.Narendra Damodardas Modi Expecting that people on corruption charges could be Punished and the B J P Government will make NO ROOM TO corruptions after 2014,but it is unfortunate corruptions are continuing. 
How We people(People includes Mr.Modi) could  confirm that Corruption charges continuing? Yes, A possibility ,Since  the Top most leaders and Chief Bank Officials shared the message about Demonetization to all Politicians this include M.L.C. the great job failed. Only Middle class and poor and few people from common man were stood in the Line in Banks to change their currencies to the New one. this great Job of Mr.Modi made to fail by Politician's this includes B J P top leaders.

Not only failure, Bank officials might have delivered huge amount of New currencies to all Politicians this includes M.L.C.,and Industrialists and business man through their personal vehicles , this is the only possibility and they might have got paid for this was bribe or in other form corruption's.
 so why B J P Government did not punished those Bank officials who failed to exercise the Government orders? all in Unity is the Truth to Indians and to the World. so Corruptions started from this demonetization. Right from sweet stall ,snacks shops to Hotel ,Electrical shops,Medical shops ,Retails shops like Reliance,More (Birla Group) ,petrol pumps ,Cooking Gas dealers ,colleges and schools for Fees,etc were not at all providing Bill or Invoice with GST Number. so what is the use of GST ,while tax revenue not coming exactly to the Government of India Treasury and right Registration office to RTO bribe is nothing but Corruption or Black Money Generation. Black Money Generation permitted will lead to many issues in future for future Generations,yes only few will be Rich and all others will be in group as slaves to the those few who have huge Black Money. so  Indian slaves going to be ruled by Indian Rich.

Above all till date No film Producer submitted real salary and package and benefits to its workers this includes Director,Hero and Heroine etc. 

why GST not applicable to Gold which is huge in Sales on every day in India.  petrol,diesel and cooking gas in to the hands of Private as Dealers not by Oil companies either or by Government of India,mostly dealers are Politicians and No bill for sale .leaving these Huge returns as GST to Government of India ,Government says only by Alcohol sales government can run,what a foolish government? These are all happened because Most of the Politicians are illiterates and any time anywhere killers. this threat made people to keep silent to save their family is also a painful Truth.
In My View One Man show that is Mr.Modi wishing India prosperity is not all possible. while Mr.Modi entered in parliament as Parliamentarian and Prime Minister  few others as seniors in BJP party were from Congress and in Opposition party leaders in Parliament were working with corruption charges were designated itself a wrong Move by Mr.Narendra Modi is the Truth. thanks.

If you like this please Link Back to this article...Monday, April 1, 2019

Get paid: Mistakes of Kamal Hassan on date !!!!!! Ms.mamta b...

Buzz It
Get paid: Mistakes of Kamal Hassan on date !!!!!! Ms.mamta b...: Mistakes of Kamal Hassan on date !!!!!!  Mr.Kamal Hassan met West Bengal Chief Minister Ms Mamta Banerjee .In my view Ms.mamta banerji le...

If you like this please Link Back to this article...Get paid: why funding to Anna University from affiliated co...

Buzz It
Get paid: why funding to Anna University from affiliated co...: News to Anna University ,Chennai and to Mr.Prince Gajendran Babu!!!?? On Date ANNA UNIVERSITY fund situation is not good??! so People o...

If you like this please Link Back to this article...why funding to Anna University from affiliated colleges a need? News to Anna University ,Chennai

Buzz It
News to Anna University ,Chennai and to Mr.Prince Gajendran Babu!!!??

On Date ANNA UNIVERSITY fund situation is not good??!

so People own colleges and have affiliation of ANNA UNIVERSITY to their colleges may please contribute 50% contribution of Capitation Fees and Total fees collected (Which is now a huge accumulated wealth with them)

why  funding to Anna University from affiliated colleges a need? 

(yes, though affiliated the ENGINEERING COLLEGES  DO NOT have infrastructures for studies,No work shops for practical knowledge to students . a must in need but till date not provided)  (This problem was well known fact to Anna University also and did not took any serious action was also a truth). 
How ever colleges run over 2 decades collected huge amount as capitation Fees from students  for ADMISSION'S FROM MANAGEMENT QUOTA!!!!
From those  huge collection now as a turn they must come forward to pay as Donations to Strengthen Existing Funds of Anna University situation is my view and humble request to Private college Owner's.

thanks.

If you like this please Link Back to this article...Mistakes of Kamal Hassan on date !!!!!! Ms.mamta banerji leading Trinamool Congress will face a landslide Defeat.

Buzz It
Mistakes of Kamal Hassan on date !!!!!! 
Mr.Kamal Hassan met West Bengal Chief Minister Ms Mamta Banerjee .In my view Ms.mamta banerji leading Trinamool Congress will face a landslide Defeat. similarly Mr.Chandra babu Naidu leading Telugu Desam will face an utter failure in General election 2019 contests. 

so why Mr.Kamal Hassan rushing to meet people is shocking???.

If you like this please Link Back to this article...Why pending cases on people were allowed to contest in General Election to become M.P.?

Buzz It
Why pending cases on people were allowed to contest in General Election to become M.P.? 

if verdict on cases is against to Him/her than Public revenue is wasted by one more election processes,how long this will continue? 

why cases and on Income Tax raids and Huge Money Captured last year is a Alcohol manufacturing leading company owner in Tamil Nadu on those raids were submitted Nomination in this General election 2019 and how those are all accepted by E .C .I? Is this Democracy.

Even today their is a raid at a college owned by a popular D.M.K. leader at vellore , Tamil Nadu and his/her candidature is not banned !!!!!.

If Government of India by Mr.Modi and Election commission of India keep on allowing people with Mistakes /blunders than Late Lok Sabha Speaker Mr.Somanath Chatterji said  in the Hall of Parliament showing M.P.'s at that time why Rowdies Act in Parliament?  will  reflect/will be repeated  once again in the Parliament by Next  Speaker will sworn in for Next Parliament, is it good to our country?!!!thanks.

 

If you like this please Link Back to this article...